فتوّت چیست ؟ و جوانمرد کیست؟

فتوّت چیست ؟ و جوانمرد کیست؟

بعد از تسلط اعراب بر ایران ، تمام کوشش آن قوم بر کوچکتر شمردن شخصیت ایرانی ، تخلیه فضائل فرهنگی ایران ، و خوار کردن پیشینیان ما متمرکز شد٠ به این میماند که بعنوان مثال افرادی کلیه جواهرات و اشیا قیمتی و میراث اجدادی ما را از صندوقچه مان بدزدند ، و بجای آن خزف و خرمهره را جایگزین کنند و بما بگویند که شما صاحبان این اشیا بی ارزش هستید و هرگز جواهری در صندوقچه نداشتید٠
وعجبا که ما خود نیز در اینکار به آنها کمک کنیم٠٠٠

٠٠٠٠ یکی از فضائلی که قرنها پیش از اسلام ، در خراسان ظهور کرده بود ، فتوّت و مکتب جوانمردی بود٠ ایرانیان با صفات جوانمردی آشنا بوده و هستند٠ هرگاه بزرگان صوفیه بغداد با عارفان خراسان دیدار میکردند ، از اولین سوألهای بزرگان عرب از پیران خراسان اینبود که : فتوت چیست و جوانمردی کدام است؟ و محور اصلی سخن ، همواره در باب فتوّت و جوانمردی بود٠
کتاب فصل الخطاب٠٠٠ صفات جوانمرد را ٧٢ بر میشمارد ، از جمله : پرهیز از دروغ ، بخشیدن به دوست و دشمن ، آزادی از بند نفس ، ٠٠٠
http://www.filesoti.com/audio/moshiri_3_10_14_fotovat_72khAsyat.mp3

برای آشنایی بیشتر با مبحث جوانمردی در میان اعراب ، به کتاب تاریخ طبری ، جنگ امیرالمومین علی ﴿ع﴾ با پهلوان عرب عمروبن عبد ود ،در جنگ خندق رجوع میکنیم٠ جوانمردی حضرت علی ﴿ع﴾ را در این جنگ ، میتوان بوسیله خواندن از متن کتاب ، ارزیابی کرد ٠
http://www.filesoti.com/audio/moshiri_3_10_14_fotovat.mp3
طبری در بخش پایانی جنگ مینویسد :

حضرت علی : اگر با من حرب خواهی کردن ، پیاده شو٠
عمرو از اسب خود پیاده شد و آنرا پی کرد و پیاده به جنگ آمد٠
و آندو از بامداد تا نماز پیشین در هم آویختند ٠ هر ضربتی که عمرو زدی ، علی دفع کردی و هر ضربتی که علی زدی ، عمرو آنرا دفع کردی٠
و آنگاه علی گفت : نگفته بودی که یار نیاورم؟
عمرو گفت : چه کسی را به یاری آوردم؟
علی : اینک پسرت آمد٠
و عمرو باز پس نگریست،
و علی شمشیر بزد و پای عمرو ، از ران ببرید و بیافکند٠
و عمرو گفت یا علی مکر کردی٠
و علی گفت : الحرب خدعه٠
٠
٠
٠
پس مقصر اصلی ، اغلب خود ما ایرانیان هستیم که صفات نیک فرهنگ خودرا بپای اعراب میریزیم٠

بهرام مشیری ١٠ مارچ ٢٠١٤
فایل صوتی کامل بمدت یکساعت
http://www.filesoti.com/audio/moshiri_3_10_14.mp3