روز شمار ایام نوروز در مناطق متروپل واشنگتن دی سی

Noruz_Card_1393

شبی با اسماعیل خویی

یک شنبه 28 جولای 2013  ساعت 6:30 پسین
دانشگاه جرج واشنگتن  فانگر هال ( اتاق 108)
Funger Hall at George Washington University
(Room 108)
2201 G St NW, Washington, DC 20052
Sunday 28th July 2013 – 6:30 PM
گرداننده ی برنامه : صمصام کشفی
این برنامه به زبان فارسی است و ورود برای همه آزاد است