شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر

شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر