زنان ایرانی سرمشق مبارزه و استقامت

زنان ایرانی سرمشق مبارزه و استقامت


بعضی دوستان بلا نسبت شما ، نادان ، در کامنتاشان ، منویسند ،( مرد و مردانه بگو که مثلا مجاهد هستی ،یا کمونیست هستی یا فلان هستی )
بکار بردن مرد و مرانه ، توهین است به زن و زنانه گفتن چیزی . جالب اینجاست که نویسنده خودش زن است ، مدافع سر سخت زنآن است و لی در عمل گفتار و اقرار باید مرد و مردانه باشد.
من متأسفم برای خودمان .