انقلاب سوسیالیستی یـــا دموکراتیک

انقلاب سوسیالیستی یـــا دموکراتیک

بحثی پیرامون انقلاب و مفاهیم مختلف مربوط به آن

مقدمه

رساله حاضر بحثی است در روشن کردن مفاهیم انقلاب، مرزبندی بین انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی و آزادیبخش … و اثبات این امر که تنها انقلاب اجتماعی دوران، انقلاب سوسیالیستی است. در این رابطه، مرحله تدارک از مرحله آمادگی شرایط انقلابی تفکیک یافته و ویژگی‌های آن‌ها مشخص شده است.