اعتراف مهندس بازرگان در نامه ای به خمینی در سال ۱۳۶۷


اعتراف مهندس بازرگان در نامه ای به خمینی در سال ۱۳۶۷: افرادی از روی عصبانیت و درماندگی سران نهضت را مورد خطاب و عتاب قرار داده می گویند شما با معرفی کردن و همکاری با روحانیون ما را به چنین روز سیاه انداخته اید…

شایان ذکر است ۲۶ سال پس از انتشار این نامه اكنون ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی مجددا دست در دستان یاران خمینی گذاشته و میگوید “بقای همه ما در ماندن روحانی است” و ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در بیانیه‌ای اعلام کرد که خود و همفکرانش از مردم دعوت می‌کنند برای کمک به دولت حسن روحانی داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند!