جیب ما رو نزن بهشت پیش کش !

جیب ما رو نزن بهشت پیش کش !

جواب مردم به روحانی که گفت با شلاق که نمیشه مردم رو فرستاد بهشت و امام جمعه مشهد که گفت با شلاق که سهل است با هر نیرویی شده باید راه بهشت رو برای مردم هموار کنیم!!!

‎شما جیب ما رو نزن، نمی خواد ببریمون به بهشت!‎

شما جیب ما رو نزن، نمی خواد ببریمون به بهشت!