فیلم کوتاه: نماینده یِ نماینده یِ خدا بر زمین

فیلم کوتاه: نماینده یِ نماینده یِ خدا بر زمین

تماشای فیلم :

این فیلم را نه یک بار که ده بار بیست بار ببینید و در هر بار نکته ای تازه از چند و چون نمایندگان خدا بر زمین کشف کنید. این فیلم را ببینید و به این پرسشِ بخاک افتاده پاسخ دهید که در انتهای ذهن این نمایندگان خدا آیا چیزی به اسم “مردم” حضور دارد یا نه؟ و به این پرسش نیز بیندیشید که همه ی هیبتِ این جماعت آیا با چیزی به اسم خِرد آشناست؟ در این فیلم می بینید که آیت الله سعیدی – نماینده ی رهبری در سپاه – به چیزی فراتر از منویّات رهبری نمی اندیشد. و نیز می بینید که این جناب در سپاه، به تغییر و ضایع کردن چه معادلاتی دست نهاده که بدیهی ترینش: حق مردم است.

در این فیلم به درستی در خواهید یافت که این جناب، دست در دست فرماندهان سپاه، و برای محقق ساختن منویات رهبری، چه آدمها که نکشته و چه فجایعی را که در پس و پشت مناسبات همین منویُات، سامان نداده است. در تدوین این فیلم، من به تقطیع و خلاصه سازیِ کل فیلم ناگزیر شده ام. صرفاً از این روی که اطاله ی کلامِ این آیت اللهِ منویّاتی را مختصر کرده باشم. این سخنرانی، بلافاصله بعد از سخنان سردار جعفری – که چندی پیش منتشرش کردم – ایراد شده است. بگویم و بگذرم که از همین یک سخنرانی می شود دهها سند رسوایی و تقلب و آدمکشی از یک سوی، و واقعیاتِ پنهان داخل سپاه را از دیگر سوی بیرون کشید.

محمد نوری زاد
بیست و یکم خرداد نود و سه – تهران