فقط ۶۵۰ عنوان کتابِ ممنوع از انتشار

فقط ۶۵۰ عنوان کتابِ ممنوع از انتشار

از سال ۸۸ تا ۹۱ چند عنوان کتاب ممنوع از انتشار شد؟ علی شجاعی صائین، رییس اداره کتاب می‌گوید ۶۵۰ عنوان کتاب از کتاب‌های ممنوع از انتشار مجدداً بررسی می‌شود.