اسراییل و فلسطین یک داستان قدیمی

  اسراییل و فلسطین یک داستان قدیمی

 اسراییل و فلسطین یک داستان ومشکل قدیمی است ..وقتی حضرت ابراهیم از اور به اورشلیم کنونی کوچ کرد مردم آن سرزمین فلسطینیان تمامی چاههای آب آنجا را از سنگ پر کردند تا خشک شود تا حضرت ابراهیم و خاندانش نتوانند از آب چاههای آنجا استفاده کنند و حالا هنوز داستان ادامه دارد.
Play Video
I’ve Never Seen the Israel / Palestine Conflict Illustrated More Uniquely Than This
3 minutes | The story shared by Israel and Palestine has been told in several stunning films, but I don’t think I’ve ever seen it told like this. Nina Paley created this (extremely brief) animated history of…
FILMSFORACTION.ORG · 494,323 SHARES