تشیع و سیاست در ایران

تشیع و سیاست در ایران

بهرام چوبینه
»ایران اسلامی و یا اسلام ایرانی بحر طویلی ست بی معنا و بی ارزش. زیرا ایرانی باید این اصل را مهم بشمارد که “قبل از اینکه در دامان خانواده ای یهودی، زردتشتی، مسیحی، مسلمان، بهائی و یا هر دین و فرقه ای تربیت مذهبی بگیرد، در زیر آس
See More
Photo: ‎بهرام چوبینه
»ایران اسلامی و یا اسلام ایرانی بحر طویلی ست بی معنا و بی ارزش. زیرا ایرانی باید این اصل را مهم بشمارد که "قبل از اینکه در دامان خانواده ای یهودی، زردتشتی، مسیحی، مسلمان، بهائی و یا هر دین و فرقه ای تربیت مذهبی بگیرد، در زیر آسمان پر ستاره و بر روی خاک مقدس و کهن ایران به دنیا آمده است. ایرانی در نخست ایرانیست، بعد معتقد و مؤمن به مذهبی و یا عقیده ای و یا مشرب سیاسی« 
نقل از مقدمه کتاب: »تشیع و سیاست در ایران«،
تألیف بهرام چوبینه، جلد دوم، صفحه 11، فروردین 1363/1984‎