برنامه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

برنامه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
نشست عمومی در پالتاک: 

Photo: ‎برنامه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران 
  نشست عمومی در پالتاک: 
  سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون امر دادخواهی با: 
  منیره برادران, فعال حقوق بشر 
  جعفر بهکیش, از بستگان اعدام شدگان دهه ٦٠
  رضا علیجانی, زندانی دهه ٦٠ و فعال ملی – مذهبی

  زمان برگزاری نشست: یکشنبه ٣١ اوت, به وقت شرق
  امریکا ١٢ ظهر, غرب امریکا ساعت ٩ صبح و اروپا 
  مرکزی ساعت ١٨ بعد از ظهر             
  آدرس اتاق پالتاک: Shabake Hambastegi
  (Middle East – Iran – Shabake Hambastegi)‎
سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون امر دادخواهی با:
منیره برادران, فعال حقوق بشر
جعفر بهکیش, از بستگان اعدام شدگان دهه ٦٠
رضا علیجانی, زندانی دهه ٦٠ و فعال ملی – مذهبی

زمان برگزاری نشست: یکشنبه ٣١ اوت, به وقت شرق
امریکا ١٢ ظهر, غرب امریکا ساعت ٩ صبح و اروپا
مرکزی ساعت ١٨ بعد از ظهر
آدرس اتاق پالتاک: Shabake Hambastegi
(Middle East – Iran – Shabake Hambastegi)