کوبانی بطور کامل در اختیار نیروهای مبارز کُرد است

کوبانی بطور کامل در اختیار نیروهای مبارز کُرد است

و اما خبر خوبی که منتظرش بودید!

کوبانی بطور کامل در اختیار نیروهای مبارز کُرد است و تروریست های داعش از شهر بیرون رانده شده‌اند، مبارزین با دل و جان در حال نبرد سنگینی هستند.
تلفات سنگینی در جبهه های مختلف به داعش وارد شده است کوبانی هنوز در محاصره داعش است اما مقاومت افسانه ای مبارزین ادامه دارد …

اندکی صبر سحر نزدیک است …

——
Please Like & Share
www.facebook.com/kobaninews