امنیت دختران در خیابان‌های ایران یا

بله یا باید به صورتشان اسید بپاشند و دم بر نیاورند و یا اگر دم برآوردند مثل ریحانه بر دار شوند…این منطق فقیهان حاکم است: هیس دخترها فریاد نمی زنند! لعنت و نفرین بر این فقیهان حاکم بر میهن

 

آیا قرار بود امنیت دختران مردم در خیابان‌های کشورمان ایران تأمین شود، یا امنیت آقازاده‌ها و خانوم زاده‌ها در خارج از ایران؟

حسن روحانی در جمع هواداران خود در ورزشگاه شهید شیرودی، پیش از انتخابات تاکید کرده بود: کاری می کنم که همه زندانی‌ها آزاد شوند و دختران در خیابان احساس امنیت کنند