کریسمس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج ۴ دی ماه ۹۳

کریسمس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج
۴ دی ماه ۹۳

در کنار لاله و سبزه و گل. جشن کریسمس همبندان و مدافعان حقوق بشر در زندان. سال نوی میلادی بر هموطنان مسیحی و تمام مردم ایران مبارک.... با ارزوی پیروزی و ازادی.

‏کریسمس بر همه ایرانیان مسیحی مبارک باد
کریسمس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج
۴ دی ماه ۹۳‏

کریسمس بر همه ایرانیان مسیحی مبارک باد
کریسمس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج
۴ دی ماه ۹۳