همه پرسی، جنبش سبز، فتنه، روحانی، آرمان‌های سیدعلی خامنه‌ای

همه‌پرسی حتی برای تعیین نوع حکومت آینده خواستی نیست که حکومت جمهوری اسلامی بتواند بطور منطقی با آن مخالفت کند. دلیل آنهم استفاده رفراندوم‌خواهان، از منطق ساده‌ای‌است، که خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی خود به‌درستی بر اساسش رفراندوم جمهوری اسلامی را موجه جلوه داد.