کارزار تلاش برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران

عدم همسنگی حقوق زنان با حقوق بشر، به شهروند درجه دو بودن زنان تداوم بخشیده و نشان از ضرورتی می‌دهد که می‌باید در نگرانی‌های مربوط به حقوق زنان برای آنان قائل شد.

۱۷۸۸۷_۴۲۶۳۲۶۵۴۴۱۹۴۰۸۸_۶۶۲۵۳۴۷۵۸۹۱۰۲۰۸۸۱۶۵_n

حقوق بشر همان حقوق زن است
این که حقوق زنان را همسنگ حقوق بشر نمی‌دانند، در این واقعیت متجلّی است که تنها شمار معدودی از دولت‌های جهان در سیاست‌های کشوری و خارجی خود، برابری زن و مرد را به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر خود تعهـّد کرده‌اند.
هیچ دولتی رفتار با زنان در کشور طرف مقابل خود را معیار ارزیابی وضعیت حقوق بشر در آن کشور ندانسته است. در میان تشکل‌های غیردولتی حقوق بشر نیز، اولویت دادن به حقوق زنان نادر است و فحوای علایق ویژه به خود گرفته؛ در حالی که نقض سایر موارد حقوق بشر که شامل گروه‌های محدودتر می‌شود، امری عام تلقی شده است: یعنی عدم همسنگی حقوق زنان با حقوق بشر، به شهروند درجه دو بودن زنان تداوم بخشیده و نشان از ضرورتی می‌دهد که می‌باید در نگرانی‌های مربوط به حقوق زنان برای آنان قائل شد.