نوشته شدن عید نوروز در تقویم امریکا

نوشته شدن عید نوروز در تقویم امریکا

امروز در ساختمان پایتخت کالیفورنیا و در این سالن (که شبیه سالن کنگره امریکا است)، پنجاه سناتور امریکایی پس از بحث و بررسی به نوشته شدن عید نوروز در تقویم امریکا رای مثبت دادند.
مایه ی افتخار است که توانستم با نواختن موسیقی در این امر مهم سهیم باشم.