محمدرضا نیکفر: پاسخ به سه پرسش در باره اصلاح دینی و روشنفکران

برگرفته از تریبون زمانه *  

مصاحبه زیر به دعوت نشریه “میهن” صورت گرفته و زیر عنوان “توصیه به گفت‌وگو” در شماره دوم دوره جدید این نشریه (فروردین ۱۳۹۴) منتشر شده است.

 نشریه میهن