روز کانون نویسندگان ایران گرامی باد

روز کانون نویسندگان ایران گرامی باد

Raheleh Tarani's photo.
Raheleh Tarani's photo.
Raheleh Tarani's photo.
روز کانون نویسندگان ایران گرامی باد و

و خاطره جان های شیفته ای که با قلم گواهی درد را به چشم جهانیان پدیدار کرده اند جاودانه !