بازداشت توأم با خشونت، پاسخ فعالیت‌های مدنی نرگس محمدی