مجید توکلی فعال دانشجویی، با تکمیل دوره محکومیت خود امروز از زندان آزاد شد.

 مجید توکلی فعال دانشجویی، با تکمیل دوره محکومیت خود امروز از زندان آزاد شد

عکس ‏‎International Campaign for Human Rights in Iran‎‏

مجید توکلی فعال دانشجویی، با تکمیل دوره محکومیت خود امروز از زندان آزاد شد. وی که در تاریخ 16 آذر 1388، پس از ایراد یک سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر دستگیر شده بود، اول به 5 سال و بعدا به شش ماه زندان به اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “توهین به ریاست جمهوری” محکوم شد. وی چهارسال از دوره محکومیت خود را بدون حتی یک روز مرخصی طی کرد.
ُStudent activist Mjid Tavakoli was released from prison today, upon completing his full prison sentences. Majid Tavakoli was arrested on December 7, 2009, after he gave a speech in which he criticized the government, and was subsequently sentenced to five-years and later to an additional six-months in prison on charges of “propaganda against the state,” “assembly and collusion against the state,” “insulting the Supreme Leader,” and “insulting the president.