ازدواج و خانواده: سراشیبی در زندگی ایرانیان

ازدواج و خانواده: سراشیبی در زندگی ایرانیان

talagh

فاطمه صادقی- روال مألوف و متعارف خانواده در ایران، دیگر قابلیت دوام ندارد و به سازوبرگی برای تبدیل آدم­‌ها به اشیائی برای مصرف غیرانسانی و مناسبات کالایی بدل شده.