حزب دموکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه و نوید دورانی تازه

حزب دموکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه و نوید دورانی تازه

شادیار عمرانی

ترکیه خود را برای ورود به دوران جدیدی آماده می‌کند. حزب ائتلافی چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها با عبور از حد نصاب ده درصدی و با کسب بیش از ۶ میلیون رای، توانست راه حزب حاکم «عدالت و توسعه» را برای دستیابی به اکثریت مطلق آرا سد کند.

رهبران ه د پ

حزب حاکم «عدالت و توسعه» پیروزی خود را در حالی جشن گرفت که با ریزش ۹ درصدی آرا نسبت به انتخابات ۲۰۱۱ رویرو شد. در مقابل، آرای حزب ناسیونالیست افراطی «حرکت ملی» نسبت به دوره قبل رشدی ۴ درصدی داشت.