خيابان كاخ، در برابر خانة 109،

شامگاه بيست و هشت مرداد،

خيابان كاخ، در برابر خانة 109، 
مردي با چارچوب دري بر دوش، نشاني دروازه قزوين را مي پرسيد.

ناصر پاكدامن

تاریخ انتشار در پرس لیت: چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ – ۲۱ اوت ۲۰۱۳

این نوشته که نخستین بار در پنجاهمین سالگرد کودتای 28 مرداد در صفحات ”ویژۀ کودتای 28 مرداد“  فصلنامۀ آرش (شمارۀ 85، مرداد و شهریور 1383 / اوت و سپتامبر 2003) انتشار یافت، دربرگیرندۀ دیده ها و شنیده ها، یادها و یادمانده های نویسنده است از آن روزهای خشم و خروش و خاموشی و خاک و خاکستر. اکنون در رسیدن شصتمین سالگرد  کودتا بهانه / انگیزه ای است برای بازنشر آن متن آنهم پس از بازبینی همراه  با کمی تکمیل و تصحیح درینجا و آنجا.
ن.پ.