رییس جمهور: شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری/ به قانون اساسی عمل کنیم

رییس جمهور: شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری/ به قانون اساسی عمل کنیم

چکیده :رئیس جمهور گفت: شورای نگهبان حکم «چشم» و دولت حکم «دست» را در برگزاری انتخابات دارد و چشم نمی تواند کار دست را بر عهده بگیرد. باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم….

رئیس جمهور گفت: شورای نگهبان حکم «چشم» و دولت حکم «دست» را در برگزاری انتخابات دارد و چشم نمی تواند کار دست را بر عهده بگیرد. باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.