شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان رجایی شهر درگذشت