بازی دوگانه خامنه‌ای در عبور برجام از مجلس

بازی دوگانه خامنه‌ای در عبور برجام از مجلس

Koochakzadeh

 

علی افشاری- مجلس در تمام ادوار بحران دوازده ساله اتمی، نقشی نداشت و دنباله روی تصمیمات راس هرم قدرت در دوران تقابل یا نرمش قهرمانانه بود. خامنه‌ای فضای پ