چند افسانه در مورد جنگ داخلی سوریه و مسئولیت ایران

چند افسانه در مورد جنگ داخلی سوریه و مسئولیت ایران

ایران  سوریه

 

علی افشاری – پروپاگاندای جمهوری اسلامی در حفظ اسد، ربطی به منافع ملی ایران ندارد بلکه بر رویکرد ایدئولوژیک حکومت و تبدیل سوریه به عمق استراتژیک خودش استوار است.