شرایط جدید سفر شهروندان اروپایی به امریکا که درمجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید

شرایط جدید سفر شهروندان اروپایی به امریکا که درمجلس نمایندگان آمریکا  به تصویب رسید

هريسچي و شركا

با توجه به تغییرات پیشنهاد شده برای سفر شهروندان اروپایی به امریکا که درمجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده و باعث شده که ایرانیان سوالات زیادی داشته باشند اطلاعات مربوط به این تغییرات در زیر آمده است:

۱- این تغییرات هنوز نهایی نشده و بصورت قانون و سپس دستور العمل در نیامده است. هنوز نسخه نهایی سنا به رای گیری نرسیده. برای همین تمام اطلاعات اریه شده تنها بر اساس لایحه تصویب شده در مجلس نمایندگان امریکاست.

۲- طبق این لایحه شهروندان کشورهایی که بدون ویزا میتوانستند به امریکا سفر بکنند برای سفر به امریکا دچار محدودیت هایی میشوند.

۳- شهروندان  کشورهایی که بدون ویزا میتوانستند به امریکا سفر بکنند اگر در پنج سال گذشته  به یکی از کشور های ایران ، سودان،‌عراق و سوریه  سفر کرده باشند دیگر نمیتوانند بدون ویزا به آمریکا سفر بکنند و باید تقاضای ویزا بکنند.

۴-  شهروندان  کشورهایی که بدون ویزا میتوانستند به امریکا سفر بکنند اگردو ملیتی باشند و ملیت دیگر آنها ایرانی، سودانی ، عراقی و یا سوری باشد دیگر نمیتوانند بدون ویزا به آمریکا سفر بکنند و باید تقاضای ویزا بکنند.

چون برنامه سفر بدون ویزا برای طرفین این قرارداد شرایط برابری را برای ایجاد محدودیت ها ایجاد میکند، کشور های اروپایی هم میتوانند محدودیت های مشابهی را برای سفر آمریکاییان بدون ویزا به اروپا وضع کنند. در نتیجه اگر این قانون رسمیت پیدا کند و اروپا هم تلافی کند نتیجه این خواهد بود که:

۱- شهروندان (سیتیزن)   امریکا،‌ اگردو ملیتی باشند و ملیت دیگر آنها ایرانی، سودانی ، عراقی و یا سوری باشد دیگر نمیتوانند بدون ویزا به کشورهای اروپایی  سفر بکنند و باید تقاضای ویزا بکنند.

۲- شهروندان   (سیتیزن)   امریکا  اگر در پنج سال گذشته  به یکی از کشور های ایران ، سودان،‌عراق و سوریه  سفر کرده باشند دیگر نمیتوانند بدون ویزا به اروپا  سفر بکنند و باید تقاضای ویزا بکنند.

۳- شرایط برای کسانی که گرین کارت دارند یکسان باقی خواهد ماند.

کشورهایی که با رنگ سبز نشان داده شده اند جز این برنامه هستند.