سپاه، مخل توسعه و امنیت!

سپاه، مخل توسعه و امنیت!

علی کشتگرkhamenisepah
گفتاری که از آغاز بر سپاه حاکم بوده، نشاًت گرفته ازهمین بینش مبتنی برارهاب و اسلحه در برابر کلام است. بینشی که فتوای قتل سلمان رشدی را صادر می کند، فرمان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی صادر می کند، به قتل‌های زنجیره‌ای می‌انجامد و امروزه نیز توسط اعضای هسته اصلی قدرت(منصوبان ولایت فقیه) علنا و آزادانه تبلیغ می‌شود