طلاق عاطفی: پیش‌نیاز گذار از رژیمِ ایران

مبارزه‌ی کم‌هزینه‌ی پُرنتیجه می‌خواهید؟ این همان است. دیگر ایادیِ رژیم هم نمی‌توانند «داخل» و «خارج» کنند و بینِ مردم تفرقه بیاندازند. «مبارزه‌ی منفی» داخل و خارج ندارد. هرکجا که باشی «فعل»ش یکی است: عدمِ همکاری!