همه حقوق بشر را باید برای همه ایرانیان خواست

همه حقوق بشر را باید برای همه ایرانیان خواست

384194_4321054337524_857885708_n

فریبا داودی مهاجر

 

حقوق بشر یا برای همه معنی پیدا می کند و یا برای هیچ کس . نمی توان مدعی شد که من در کشوری زندگی می کنم که به طور مثال آزاد و دموکراتیک است ولی بهاییان یا زنان یا اقلیت ها در آن حقی ندارند .

برای توجه به طرح و حل مسئله حقوق بشر هم نمی توان اولویت قائل شد . مثلا گفت اول حقوق کودکان یا آخر حقوق کودکان . اول حقوق زنان یا آخرحقوق زنان  و یا حتی اول حقوق معلولان و آخر حقوق سالمندان . هر کجا حرف از اولویت و اول و آخرشنیدید بدانید یک جای کار درست به نظر نمی رسد و چه بسا تحت این عنوانین قرار است مواردی از حقوق بشر حذف و اضافه شود .