امنیت ملی ایران بر سر دو راهی

امنیت ملی ایران بر سر دو راهی

sd56fg4dfg45 امیرحسین گنج بخشاگر کشوری به درجهٔ ابر قدرت جهانی‌ نرسیده باشد، تامین امینت ملی‌ آن به نقشی‌ باز می گردد که در منطقه خود ایفا می‌کند (۱). ایران نیز از این قاعده  مستثنی نیست.  کوشش این نوشته  نشان دادن  ابعاد و جدیت خطراتى است که به خاطر سیاست ها و عملکرد ولایى آقاى خامنه اى در خاور میانه متوجه ایران است. این امر محتاج شناسایى درست مولفه هاى اصلى بحران منطقه، عوامل سازنده آن و ماهیت جدال سرنوشت سازى است که اینک در خاور میانه در جریان است.  با برآورد درست از موقعیت خاور میانه بلکه بتوان با تببین جایگاه خودمان مسیرى براى خروج از این بحران نیز  ترسیم نماییم.

بحران فروپاشى خاورمیانه و صورت مسئله ای کور براى ایران

بحران خاورمیانه بزرگ بحران فروپاشى «استیت»(بعدا توضیح خواهیم داد که چرا از این واژه به جای «دولت» استفاده می کنیم) و بحران بازسازى استیت ها در چارچوب مرزهاى تاریخى کشورهاى این منطقه است.

اما نکاتی در باره این بحران بزرگ: