هدف پنجم توسعه پایدار سازمان ملل: رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران

هدف پنجم توسعه پایدار سازمان ملل: رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران

“اهداف توسعه پایدار” سازمان ملل ایجاد تغییر در مسیر قرن بیست و یکم و پرداختن به چالش‌های کلیدی مانند فقر، نابرابری و خشونت علیه زنان است. توانمندسازی زنان یک پیش شرط برای این امر است. با در نظر گرفتن بسیاری از اهداف توسعه پایدار که برابری و توانمندسازی زنان را دنبال می کنند، زنان هم به عنوان هدف و هم بخشی از راه حل نقشی‌ حیاتی در رسیدن به این اهداف دارند. هدف پنجم به طور خاص به رسیدن به این برابری اختصاص داده شده است.برای تضمین حقوق زنان در دنیا نیاز به تغیرات حقوقی و قانونی‌ عمیق است. ۱۴۳ کشور تا سال ۲۰۱۴ برابری بین زن و مرد در قانون اساسی کشورشان را تضمین کرده‌اند، در حالی‌ که ۵۲ کشور دیگر این قدم را هنوز برنداشته اند. در بسیاری از ملت‌ها، تبعیض جنسیتی هنوز در نظام اجتماع و حقوقی تنیده شده است. اختلافات فاحش جنسیتی در عرصه اقتصادی و سیاسی باقی‌ مانده است. در حالی‌ که پیشرفت‌هایی‌ در طول دهه‌های اخیر حاصل شده، در سطح جهانی‌ یک زن در بازار کار همچنان ۲۴ درصد کمتر از مردان درآمد دارد. تا آگوست ۲۰۱۵، تنها ۲۲ درصد از تمام مجالس قانون‌گذاری دنیا از زنان تشکیل شده بودند، که بیان‌گر یک رشد کند ۱۱.۳ درصدی از سال ۱۹۹۵ است