ماندلا، سالگرد تولد در بستر مرگ

SAFRICA-POLITICS-HEALTH-MANDELA