بازگشت برتری‌طلبان سفیدپوست به فضای عمومی آمریکا

برتری‌طلبان سفیدپوست آمریکایی با ترتیب‌دادن تجمع‌هایی در آمریکا آشکارا به فضای عمومی این کشور بازگشتند.

برتری‌طلبان سفیدپوست انتخاب ترامپ را جشن گرفتند

برتری‌طلبان سفیدپوست انتخاب ترامپ را جشن گرفتند

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برتری‌طلبان سفیدپوست و نژادپرست آمریکایی شنبه ۱۹ نوامبر/۲۹ آبان در تجمعی به پرده‌برداری از «یادبود تاریخ آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تگزاس» اعتراض کردند. این نژادپرستان آمریکایی با شعار «وایت لایوز متر» (زندگی سفیدها اهمیت دارد) در تقابل با شعار جنبش اعتراضی سیاهپوستان، «بلک لایوز متر» (زندگی سیاهان اهمیت دارد) به این تجمع دست زدند. برخی از این برتری‌طلبان سفیدپوست مسلح بودند