تبعیض علیه زنان و اقلیت ها در ایران همچنان ادامه

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل می گوید تبعیض علیه زنان و اقلیت ها در ایران همچنان ادامه دارد


عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در نخستین گزارش خودکه در آستانه هشتم مارس ، روز حهانی زن منتشر شد ،تصریح کرد محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

خانم جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید شد.

عاصمه جهانگیر در گزارش خود تاکید کرده فقدان قوه قضاییه مستقل، آزادی بیان و تداوم بازداشت‌های خودسرانه همچنان موضوع نگرانی‌های جدی در ایران هستند.

خانم جهانگیر افزوده تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به «سطح هشداردهنده ای» رسیده است.