۸ مارس: زنان در زمانه بحران‌ها

یک هشت مارس دیگر رسیده، و جهان هنوز تا برابری فاصله بسیار دارد. تغییرات سیاسی و روی کارآمدن نیروهای سیاسی افراطی یا پوپولیست‌هایی که یک حاصل وعده‌هایشان بازگرداندن جهان به سمت سیاست‌های نابرابر جنسیتی است، در کنار خشونت فراگیر برآمده از بحران‌های جنگ و مهاجرت به سود زنان نبوده‌اند. در ایران از یک هشت مارس تا هشت مارس بعدی، نبرد بر سر حقوق اولیه انسانی، اجتماعی و سیاسی زنان ادامه دارد.

با این حال، زنان از خیابان‌های نیویورک تا تهران، در نهادهای مدنی و در محیط‌های خصوصی و خانوادگی، دست از مبارزه نکشیده‌اند. یک سال دیگر پیش روی مبارزات زنان برای تحقق برابری جنسیتی است.

پرونده “زمانه” را که برگزیده‌ای از مطالب منتشر شده درباره عرصه‌های مختلف مبارزه زنان در ایران و جهان است، به مناسبت هشت مارس بخوانید.

زنان در جهان