سرقت بیشت از ۱/۸۲ میلیون رمز٬‌ایمیل و اطلاعات شخصی

سرقت بیشت از ۱/۸۲ میلیون رمز٬‌ایمیل و اطلاعات شخصی

بیشت از ۱/۸۲ میلیون رمز٬‌ایمیل و اطلاعات شخصی کاربران فروم اوبونتو به سرقت رفت.

بیشت از ۱/۸۲ میلیون رمز٬‌ایمیل و اطلاعات شخصی کاربران فروم اوبونتو به سرقت رفت.<br />http://www.zdnet.com/ubuntu-forums-hacked-1-82m-logins-email-addresses-stolen-7000018336/