شرکت اجباری افسران و سربازان در میتینگ انتخاباتی رئیسی در مصلی تهران

نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد مصلی خمینی برای سخنرانی روز ۲۴اردیبهشت ابراهیم رئیسی مرخصی و مأموریت همه کارکنان را لغو کرده و «کلیه کارکنان وظیفه جمعی را اعم از افسر و سرباز» را موظف کرده است تا پایان مراسم در محل حضور داشته باشند.

رئیسی و قالیباف در مصلی تهران

نامه‌ای به امضای مدیر امور اداری و نیروی انسانی مصلی خمینی، از مدیران و سرپرستان واحدهای این نهاد خواسته برای سخنرانی روز ۲۴ اردیبهشت ابراهیم رئیسی در مصلی تهران مرخصی و مأموریت همه کارکنان را لغو کرده و موظف شوند تا پایان مراسم در محل حضور داشتهباشند.