سخنان رفسنجانى در پاسخ به اعلاميه خطاب به مردم : خون پاك مبارزين ايران بر زمين مى ريزد


سخنان رفسنجانى در پاسخ به اعلاميه  خطاب به مردم : خون پاك مبارزين ايران بر زمين مى ريزد 

 

«هِه، آمه دَه اعلاميَه دادَه که خون پاك فِرزِندان خلق به زِمين مى ريزَه، اى خون اِز خونِ خُوكُم كِثيِف تِرِه » !  
ع- سلیمان‌زاده

اين سخنانى بود كه از دهان حضرت رفسنجانى با همان لهجه مخصوص بخود و با همان نيشخند در نماز جمعه بيرون آمد !

  و اين در پاسخ به اعلاميه يكى از جريانات سياسى خطاب به مردم ايران كه ؛

    ” خون پاك مبارزين ايران بر زمين مى ريزد ” !

  از سال شصت به بعد جمهورى اسلامى شمشير را از رو بست و كشت و كشتارها را آغاز نمود و بى وقفه ادامه داد !

رفسنجانى بعنوان يكى از حواريون خمينى، آنچنان از ارعاب و سركوب مخالفان جمهورى اسلامى حمايت مى كرد و در مقابل خمينى خوش رقصى مى نمود كه مردم او را مليجك خمينى خطاب مى كردند !

ع- سلیمان‌زاده:

 

* ضِ يه ولاالضالين کجا و زن زید کجا !
*از اين پس ملت ايران را تفكيك كنيد !
*آيا كودتا حركتى پسنديده است ؟
*احتمالن اخيرن !
*ايثارگريهاى سه انسان بر جسته در سه حوزه گوناگون !
*«هِه، آمه دَه اعلاميَه دادَه که خون پاك فِرزِندان خلق به زِمين مى ريزَه، اى خون اِز خونِ خُوكُم كِثيِف تِرِه »