هر که باد بکارد

چاپ 16 کتاب «هر که باد بکارد…» نوشته میشائیل لودرز در کمتر از 11 ماه به بازار آمده. این نشان دیگریست بر اینکه مردم آلمان از جنگ هایی که آمریکا و ناتو در افغانستان، عراق و لیبی به راه انداختند راضی نبوده و خواهان خودداری ارتش آلمان از شرکت در اینگونه ماجراجوئی هاست. همه پرسی ها نیر همین موضوع را تأیید می کنند. زیرا 78% مردم این کشور با دخالت نظامی در کشورهای دیگر مخالف اند. اما لابی صنایع جنگ افزار بیش از آن قوی است که عقب نشینی کند.