سرنوشت نامعلوم مفقودان و زندانیان در ایران

سرنوشت نامعلوم مفقودان و زندانیان در ایران

 

سرنوشت مفقودان و زندانیان در ایران اغلب نامعلوم می‌ماند – خانواده و بستگان، بی‌نتیجه انتظارِ خبر یا حتی کمک دارند. اکرم نقابی با این وجود تسلیم نمی‌شود: می‌خواهد (…)