زمانی مناسب برای گفت‌وگو با ایران

زمانی مناسب برای گفت‌وگو با ایران

  • دومین موضوع این است که، مشخصاً تهران درصدد است تا ادعا کند که ایران یک قدرت منطقه‌ای است. در این مورد چیز زیادی نمی‌توان اضافه کرد جز اینکه این موضوع اجتناب ناپذیر (…)