بحران مشروعیت – چرا می‌خواهند ساختار نظام را “پارلمانی” کنند؟

سیامک اقبالی

مدتی است که موضوع تغیر ساختار نظام مطرح است. می‌خواهند نظام را از ظاهر ریاستی−پارلمانی آن درآورند، و از آن در زیر چتر ولایت، یک نظام پارلمانی بسازند. هدف از این کار حذف پست ریاست جمهوری است که دارای مشروعیت انتخاباتی مستقیم است. امور اجرایی طبق طرح مورد بحث به “نخست‌وزیر” سپرده خواهد شد که توسط مجلس انتخاب می‌شود. “نخست وزیر” منتخب مجلس، مشروعیت انتخاباتی مستقیم نخواهد داشت و نمی‌تواند به نام مردم سخن گوید.

پوستر تبلیغاتی ولایی − طرح پارلمانی شدن نظام، به معنای افزودن بر غلظت ولایی آن است.