حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش ؟

 حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش ؟

یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
با معرفی خود با نام ”شادی پهلوی”
دبی-العربیه.نت فارسی

زنی که خود را ”شادی پهلوی” می نامد، اخیرا ادعا کرده که دختر محمد رضا پهلوی، شاه سابق ایران و گوگوش، خواننده پر آوازه ایرانی است که به شکلی پنهانی ازدواج کرده بودند.