تظاهرات همبستگی با خیزش حق طلبانه مردم ایران

اطلاعیه

تظاهرات همبستگی با خیزش حق طلبانه مردم ایران در آمریکا –  واشنگتن دی سی

Saturday January 6, 2018

1 PM to 3 PM

1775 K St NW, Washington, DC 20006

https://www.facebook.com/events/175062376574551/

   

نه به نهاد ولایت فقیه No to the authority of the velayat-e faqih

دفاع از تغییرات ساختاری                  Defend structural changes

عدالت و آزادی در ایران                  Justice and Freedom in Iran

پیش بسوی گشایش های سیاسی       Towards Political Openings