“مثل برف آب خواهيم شد”

“مثل برف آب خواهيم شد”  فصل 22

  

 

تا اواخر آبان 1357 بيـشتر كارشناسـان وزارت امورخارجـة ايـالات متحـدة
امريكا به اين نتيجه رسيده بودند كه ايالات متحده بايد خود را براي ايران پس از شاه آماده كند
.1 در روز 18 آبان سوليوان، سفير ايالات متحده، پيامي مبني بر ايـن فرستاده بود كه ايالات متحده بايد كم كم آنچه راتصور نكردنـي اسـت تـصور كند. اگر معلوم شود كه شاه ديگر قادر به فرمانروايي نيست، ايالات متحده بايـد چه راهي در پيش گيرد؟ اين تلگرام تصويري خوشبينانه از ايران در دورة پس از شاه ترسيم كرده بود: هم خميني و هم نيروهاي مسلح ايران مخـالف كمونيـسم و ضد شوروي بودنـد؛ مجموعـة افـسران غـربگـرا بودنـد؛ روحانيـان احتمـالاً از نيروهاي نظامي هواداري مي كردند؛ ارتش هم به نوبـة خـود از تماميـت ارضـي ايران حمايت ميكرد؛ مناسبات اقتصادي با غرب ادامه مييافت؛ خميني بـه ايـران باز ميگشت و نقشي گانديوار را به عهده ميگرفت؛ انتخابات هـم بـه اسـتقرار نوعي جمهوري اسلامي با گرايش شديد به غرب ميانجاميد
.   ادامه

در باره این کتاب…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.