آیا بدون حمایت خاتمی و رفسنجانی، روحانی رئیس جمهور نمی‌شد؟ – علی افشاری – ۰۸ مرداد ۱۳۹۲

آیا بدون حمایت خاتمی و رفسنجانی، روحانی رئیس جمهور نمی‌شد؟

ترکیب متنوعی از جامعه  به حسن روحانی رای دادند تا او در مرحله اول به صورت لب‌مرزی پیروز شد. بررسی تفصیلی رای‌های روحانی نشان می‌دهد وی تقریبا در همه سطوح جغرافیایی اعم از روستاها  شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ  به طور نسبی بر رقبایش  برتری داشت.

حسن روحانی

از این‌رو  پراکنش جغرافیایی رای‌های روحانی پایین بود. همچنین به لحاظ اقتصادی نیز رای وی ترکیبی بود و هم بخش‌های محروم  و طبقات فرودست  و هم طبقه متوسط را شامل می‌شد. در واقع می‌توان گفت رای های روحانی عصیان اکثریت جامعه علیه سیاست‌های مخرب دولت احمدی‌نژاد و  هراس از فروپاشی کشور بود.